Czynności

Zgodnie z art.79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn.zm.) notariusz dokonuje następujących czynności:
1/ sporządza akty notarialne,
- np. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, których przedmiotem są grunty zabudowane lub niezabudowane, lokale mieszkalne lub użytkowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
- umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy),
- umowy o podział majątku wspólnego małżonków lub byłych małżonków,
- umowy przedwstępne,
- ustanowienia służebności gruntowych lub osobistych,
- testamenty,
- pełnomocnictwa,
2/ sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3/ sporządza poświadczenia :
- własnoręczności podpisu,
- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
4/ doręcza oświadczenia,
5/ spisuje protokoły:
-  walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
- dziedziczenia,
- w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej,
6/ sporządza protesty weksli i czeków,
7/ przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
8/ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
9/ sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
10/ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.