Dokumenty

Niżej wymienione dokumenty są dokumentami zazwyczaj wymaganymi przy dokonywaniu danego rodzaju czynności. Nie wyklucza to konieczności przedłożenia innych, niewymienionych tutaj dokumentów. Ich ostateczna lista zostanie ustalona po zapoznaniu się przez notariusza z daną sprawą .
Dokumenty należy złożyć wcześniej, przed ustalonym terminem podpisania aktu notarialnego.


  Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy zbycia nieruchomości (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności ):
1/ odpis zwykły księgi wieczystej – wydaje Sąd Rejonowy-Wydział Ksiąg Wieczystych  (w Rzeszowie- ul.Kustronia 4),
2/ wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej)
oraz wyrys z mapy ewidencyjnej - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul.Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul.Targowa 1),
3/ zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub stwierdzające brak takiego planu,
4/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu, przy czym jeżeli podstawę nabycia stanowi  postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu, akt poświadczenia dziedziczenia albo zawarta po 1 stycznia 2007 roku umowa darowizny lub umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności należy ponadto przedłożyć zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane na podstawie art. 19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z zamiarem zbycia  nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia/ darowizny/ zasiedzenia/ nieodpłatnego zniesienia współwłasności),
5/ w przypadku zbywania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym pożądane jest przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Miasta/Gminy o wymeldowaniu wszystkich osób z budynku mieszkalnego,
6/ jeżeli przedmiotem zbycia jest działka powstała z podziału innej działki, a podział nie jest uwidoczniony w księdze wieczystej należy przedłożyć mapę z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości,
7/ ostateczna decyzja o warunkach zabudowy – wraz z załącznikiem graficznym (jeżeli taka decyzja została wydana),
8/ jeżeli nabycie nieruchomości jest finansowane w całości lub w części środkami pieniężnymi pochodzącymi z kredytu – umowa kredytowa,
9/ jeżeli hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu ma być ustanowiona aktem notarialnym - zaświadczenie z Banku dot. udzielonego kredytu,
10/ dane stron (spisane na kartce lub ksero z dowodów osobistych albo paszportów), tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania z kodem pocztowym, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego , informacja o umowach majątkowych małżeńskich (jeżeli zawarto – wypis aktu notarialnego obejmującego taką umowę), nr tel.kontaktowego,
11/ na kartce - opis budynków (m.in. przeznaczenie -np. mieszkalny, gospodarczy, rok budowy, powierzchnia użytkowa, materiał z którego jest wykonany, ilość kondygnacji, czym kryty, numeracja, media), cena sprzedaży ( termin zapłaty ceny, a jeżeli zapłata ma nastąpić przelewem – nr rachunku bankowego strony sprzedającej) lub wartość rynkowa nieruchomości ( w przypadku darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku) oraz termin wydania nieruchomości nabywcy.

 Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy zbycia lokalu (mieszkalnego, niemieszkalnego) stanowiącego odrębną nieruchomość (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności ):
1/ odpis zwykły księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu– wydaje Sąd Rejonowy-Wydział Ksiąg Wieczystych  (w Rzeszowie- ul.Kustronia 4),
2/ wypis z kartoteki lokali (jeżeli jest założona) oraz wypis z rejestru gruntów  dla działki pod budynkiem (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul.Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem –  właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul.Targowa 1),
3/ podstawa nabycia lokalu (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu, przy czym jeżeli podstawę nabycia stanowi  postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu, akt poświadczenia dziedziczenia albo zawarta po 1 stycznia 2007 roku umowa darowizny lub umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności należy ponadto przedłożyć zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane na podstawie art. 19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z zamiarem zbycia lokalu nabytego w drodze dziedziczenia/ darowizny/ zasiedzenia/ nieodpłatnego zniesienia współwłasności),
4/ pożądane jest przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Miasta/Gminy o wymeldowaniu wszystkich osób z lokalu mieszkalnego oraz zaświadczenie od zarządcy budynku (o niezaleganiu w opłatach),
5/ jeżeli nabycie lokalu jest finansowane w całości lub w części środkami pieniężnymi pochodzącymi z kredytu – umowa kredytowa,
6/ jeżeli hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu ma być ustanowiona aktem notarialnym - zaświadczenie z Banku dot. udzielonego kredytu,
7/ dane stron (spisane na kartce lub ksero z dowodów osobistych albo paszportów), tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania z kodem pocztowym, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego , informacja o umowach majątkowych małżeńskich (jeżeli zawarto – wypis aktu notarialnego obejmującego taką umowę), nr tel.kontaktowego,
8/ na kartce - cena sprzedaży ( termin zapłaty ceny, a jeżeli zapłata ma nastąpić przelewem – nr rachunku bankowego strony sprzedającej) lub wartość rynkowa lokalu ( w przypadku darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku) oraz termin wydania lokalu nabywcy.

 Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku):
1/ odpis zwykły księgi wieczystej (jeżeli jest założona) prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wydaje Sąd Rejonowy-Wydział Ksiąg Wieczystych  (w Rzeszowie- ul.Kustronia 4),
2/ zaświadczenie wydane przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej  potwierdzające przysługiwanie w/w prawa zbywcy , przeznaczone do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej , zaś jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ma być założona księga wieczysta w/w zaświadczenie powinno zawierać m.in. dane o położeniu lokalu (kondygnacja), liczbie i rodzaju izb, z których się on składa, numerze księgi wieczystej prowadzonej dla działek, na których położony jest budynek, a w razie braku takiej  księgi – numerach działek, na których położony jest budynek oraz numerze obrębu ewidencyjnego , w którym te działki leżą,
3/ podstawa nabycia prawa (np. wydany przez zarząd spółdzielni przydział lokalu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarta ze spółdzielnią umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu , wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu, przy czym jeżeli podstawę nabycia stanowi  postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku , akt poświadczenia dziedziczenia albo zawarta po 1 stycznia 2007 roku umowa darowizny lub umowa nieodpłatnego zniesienia wspólności prawa należy ponadto przedłożyć zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane na podstawie art. 19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z zamiarem zbycia  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w drodze dziedziczenia/ darowizny/ nieodpłatnego zniesienia wspólności prawa,
4/ pożądane jest przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Miasta/Gminy o wymeldowaniu wszystkich osób z lokalu mieszkalnego ,
5/ jeżeli nabycie prawa do lokalu jest finansowane w całości lub w części środkami pieniężnymi pochodzącymi z kredytu – umowa kredytowa,
6/ jeżeli hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu ma być ustanowiona aktem notarialnym - zaświadczenie z Banku dot. udzielonego kredytu,
7/ dane stron (spisane na kartce lub ksero z dowodów osobistych albo paszportów), tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania z kodem pocztowym, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego , informacja o umowach majątkowych małżeńskich (jeżeli zawarto – wypis aktu notarialnego obejmującego taką umowę), nr tel.kontaktowego,
8/ na kartce - cena sprzedaży ( termin zapłaty ceny, a jeżeli zapłata ma nastąpić przelewem – nr rachunku bankowego strony sprzedającej) lub wartość rynkowa prawa do lokalu ( w przypadku darowizny, zamiany, działu spadku) oraz termin wydania lokalu nabywcy.

 Dokumenty wymagane przy ustanowieniu służebności gruntowej (np.przejazdu i przechodu):
1/ odpisy zwykłe ksiąg wieczystych prowadzonych dla działek przez które oraz na rzecz których służebność będzie ustanawiana – wydaje Sąd Rejonowy-Wydział Ksiąg Wieczystych  (w Rzeszowie- ul.Kustronia 4),
2/ wypisy z rejestru gruntów dla w/w działek (z adnotacją, że dokumenty te przeznaczone są do wpisu w księdze wieczystej)
oraz wyrys z mapy ewidencyjnej obejmującej obszar w/w działek- dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul.Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in.  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul.Targowa 1) ,
3/ podstawa nabycia nieruchomości  (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu, przy czym jeżeli podstawę nabycia nieruchomości obciążanej służebnością stanowi  postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu, akt poświadczenia dziedziczenia albo zawarta po 1 stycznia 2007 roku umowa darowizny lub umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności należy ponadto przedłożyć zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane na podstawie art. 19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z zamiarem obciążenia nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia/ darowizny/ zasiedzenia/ nieodpłatnego zniesienia współwłasności),
4/ jeżeli obciążana służebnością jest działka powstała z podziału innej działki, a podział nie jest uwidoczniony w księdze wieczystej należy przedłożyć mapę z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości,
5/ dane stron (spisane na kartce lub ksero z dowodów osobistych albo paszportów), tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania z kodem pocztowym, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego , informacja o umowach majątkowych małżeńskich (jeżeli zawarto – wypis aktu notarialnego obejmującego taką umowę), nr tel.kontaktowego,
6/ na kartce - opis przebiegu szlaku służebności (m.in. szerokość szlaku drogowego), a jeżeli służebność jest ustanawiana odpłatnie - kwota odpłatności i termin jej zapłaty , zaś jeżeli zapłata ma nastąpić przelewem – nr rachunku bankowego.

 Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy):
1/ odpis skrócony aktu małżeństwa,
2/ dane małżonków (spisane na kartce lub ksero z dowodów osobistych albo paszportów), tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania z kodem pocztowym, seria i nr dowodu osobistego , informacja o wcześniej zawartych umowach majątkowych małżeńskich (jeżeli zawarto – wypis aktu notarialnego obejmującego taką umowę), nr tel. kontaktowego.