Opłaty

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr 101, poz.649 z późn.zm.) notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, zaś zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 93, poz.768 z późn.zm.) notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Płatnik oblicza oraz pobiera podatek od podatnika, a następnie wpłaca go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający opłacie sądowej notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę, którą następnie przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłat sądowych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn.zm.).

 Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie (art. 5 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189, poz.1158 z późn.zm. ), a wysokość stawek taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 r. Nr 148, poz.1564 z późn.zm.).
 Do kwoty taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23 %.